§ 1
Nazwa stowarzyszenia

Stowarzyszenie nosi nazwę POLISH NORD TEAM

§2
Cel Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ma na celu zjednoczenie polskich imigrantów w celu krzewienia polskiej kultury i tradycji w Troms i Finnmark. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania • Aktywności sportowe, • Aktywności dla dzieci z polskim lub innym pochodzeniem. Aktywności mają na celu zaznajomienie z polskim językiem, kulturą i tradycją. • Aktywności kulturalne. Te aktywności będą zawierać inter alia polskie potrawy oraz będą zaznajamiać uczestników z polską tradycją. • Wsparcie i pomoc dla imigrantów z polskim i innym pochodzeniem w procesie integracji z norweską kulturą, językiem i tradycją.

§3
Forma organizacyjna Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ma niezależną osobowość prawną i jest swoim właścicielem. To oznacza, że nikt, ani członkowie, ani inni, nie są uprawnieni do majątku lub aktywów stowarzyszenia, ani nie są odpowiedzialni za długi lub inne zobowiązania.

§4
Członkowie

Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna. Członkowie powinni opłacać roczna składkę członkowską w wysokości 200 koron norweskich rocznie. Składka może zostać zmodyfikowana przez zarząd stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia określa wysokość składki członkowskiej w odstępach jednego roku, na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. Dochód ze składek musi zostać wykorzystany na aktywności stowarzyszenia lub pokrycie kosztów własnych, w szczególności usługi księgowe. Członkowie powinni mieć ukończone 18 lat w chwili przystąpienia do stowarzyszenia. Młodsi członkowie mogą zostać członkami stowarzyszenia wyłącznie za zgoda rodziców/opiekuna prawnego. Taki kandydat musi mieć ukończone 16 lat w chwili przystąpienia do stowarzyszenia. Składka członkowska takiego członka wynosi 50 koron norweskich rocznie. Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do stowarzyszenia kandydatów na członków lub pozbawienia członkostwa istniejących członków stowarzyszenia. Podstawa do wydania takiej decyzji są w szczególności zachowania niezgodne z norweskim prawem, zachowanie się danej osoby lub ogólna wątpliwa reputacja.

§5
Prawa i obowiązki związane z członkostwem

Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, mają prawo do głosowania i są uprawnieni do kandydowania na pozycje w stowarzyszeniu. Członkowie, którzy nie uiścili opłaty członkowskiej za okres dłuższy niż jeden rok, nie mają prawa głosu ani innych praw, a zarząd może usunąć ich z listy członków. Członkowie zobowiązują się do przestrzegania decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§6
Walne Zgromadzenie

Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbywa się co roku, jest najwyższym organem stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia rozstrzygane na podstawie liczby uczestniczących w głosowaniu członków, a wszyscy członkowie mają jeden głos. Przewodniczący spotkania wybierany jest przez doroczne spotkanie. O ile nie postanowiono inaczej, decyzja jest ważna zwykłą większością oddanych głosów. O równości głosów decyduje losowanie. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd. Członkowie muszą zostać poinformowani bezpośrednio lub przez ogłoszenie w prasie na co najmniej jeden miesiąc przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia. Propozycje, które należy rozpatrzyć na Walnym Zgromadzeniu, muszą zostać przesłane do zarządu nie później niż dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem. Pełny porządek obrad musi być dostępny dla członków nie później niż tydzień przed Walnym Zgromadzeniem. Walne Zgromadzenie nie może rozpatrywać propozycji, które nie znajdują się w porządku obrad, chyba że co najmniej 3/4 obecnych będzie tego wymagać.

§7
Zadania corocznego spotkania

Doroczne spotkanie • rozpatruje raport roczny • rozpatruje skontrolowane sprawozdania finansowe • rozpatruje otrzymane propozycje • określa składkę członkowską • przyjmuje budżet • przewodniczący wyborów i zastępcy członków zarządu zastępca zastępcy audytora.

§8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywają się, gdy zarząd podejmie taką decyzję lub przynajmniej 1/3 członków tego zażąda. Zawiadomienie jest przekazywane w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych Walnych Zgromadzeń, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może rozpatrywać i podejmować decyzje tylko w sprawach ogłoszonych w zawiadomieniu.

§9
Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia ma 5 członków. Zarząd jest najwyższym organem między Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd odbywa posiedzenie na wniosek przewodniczącego rady lub większości członków rady. Zarząd musi • wdrożyć zasady corocznego spotkania • powołać komitety, komisje lub osoby, które mają wykonywać zadania specjalne i przygotować dla nich instrukcje • administrować i utrzymywać niezbędną kontrolę finansów stowarzyszenia zgodnie z aktualnymi instrukcjami i przepisami • reprezentować stowarzyszenie na zewnątrz Rada może podejmować decyzje, gdy obecna jest większość jej członków. Decyzje podejmowane są większością oddanych głosów.

§10
Reprezentacja

Członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentacji wspólnie. Jeżeli do prawa do podpisania przypisane są również określone role lub osoby spoza „zarządu razem”, należy to zaznaczyć w statucie. Należy również określić, czy prawo zostało przyznane „osobno”, czy „wspólnie”.

§11
Zmiana statutu

Zmian do niniejszego statutu można dokonać jedynie na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po uprzednim umieszczeniu stosownej adnotacji w porządku obrad. Wymagana jest większość 2/3 oddanych głosów.

§12
Rozwiązanie

Rozwiązanie stowarzyszenia można rozpatrywać tylko na Walnym Zgromadzeniu i wymaga ono większości 2/3 oddanych głosów. Po rozwiązaniu i spłacie długów aktywa stowarzyszenia przypadają na cel, który stowarzyszenie stara się promować, przekazując aktywa netto organizacji non-profit, o której zadecyduje doroczne zgromadzenie. Żaden członek nie jest uprawniony do funduszy stowarzyszenia lub udziału w stowarzyszeniu.