§ 1
Foreningens navn

Foreningens navn er POLISH NORD TEAM

§ 2
Formål

Foreningen har til formål å samle polske innvandrere i Troms fylke for å forfremme den polske kulturen i Norge.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

Idrett

Aktiviteter for barn med polsk og andre bakgrunn som skulle ha fått opplysning om det polske språket, kulturen og tradisjonen.

Kulturelle aktiviteter. Aktiviteter skal inkludere blant annet polske mat og tradisjon.

Hjelp og støtte til innvandrere med polsk og annen bakgrunn i integrasjonsprosessen med den norske kulturen, språket og tradisjonen.

§ 3
Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4
Medlemmer

Medlemskap er åpent for alle personer. Medlemmene burde betale kontingent kr 200 per år. Etterpå, kontingent blir fastsatt ved styret. Styret bestemmer kontingent hvert år i ei uke etter årsmøte. Beløp som kommer fra kontingent skulle ha brukt for foreningens sine aktiviteter og egne kostnader (særlig regnskapsbyrå).
Medlem skulle ha oppfylt 18 år. Yngre medlemmer er tillatt med foreldrenes samtykke. Slik medlem skulle ha oppfylt 16 år. Da abonnement for slik medlemmer koster kr 50 per år.

Styret har rett til å avslå eller slette medlemskap. Det gjelder begge aktive medlemmer og personer som søker medlemskap. Grunner til avslag eller sletting er brytning av lover eller å være mistenkt av det. Grunnen kan også være personlig oppførsel.

§ 5
Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 6
Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 7
Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • velge
  • leder og nestleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer
  • revisor

§ 8
Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9
Styret Foreningen

har et styre på 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10
Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt bestemte roller eller personer utenom «styret i felleskap», bør dette gå frem av vedtektene. Det må også presiseres om retten er tildelt «hver for seg» eller «i fellesskap».

§ 11
Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12
Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.